Прво место

-Јована Стаменковска 9-1 одд.

-Марија Салтировска 8-3 одд.

Второ место

-Сара Ангелова 8-1 одд.

-Марија Златкова 8-1 одд.

Трето место

-Леонора Жежовска 8-1 одд.

-Лука Стоименовски 8-3 одд.

ПОФАЛЕНИ УЧЕНИЦИ

 1. Васалиса Курзакова 8-2 одд.
 2. Ева Ивановска 9-3 одд.
 3. Ана Мавродиева 8-2 одд.
 4. Мила Сугарева 8-2 одд.
 5. Магдалена Ристовска 8-3 одд.
 6. Софија Васева 9-1 одд.
 7. Силвија Спасовска  9-2 одд.
 8. Сара Петровска 8-3 одд.
 9. Марјана Атанасовска 9-3 одд.
 10. Ива Анакиевска 8-3 одд.
 11. Ивана Витанова 8-3 одд.
 12. Дамјан Стоилов 8-2 одд.
 13. Ана Стоименовска 8-2 одд.
 14. Ева Стаменковска 9-3 одд.
 15. Стефанија Ќурчиска 9-3 одд.
 16. Филип Станоевски 7-2 одд.
 17. Лука Самарџиски 9-2 одд.
 18. Ива Витановска 9-3 одд.
 19. Софија Ивановска 8-2 одд.
 20. Михаела Начовска 7-2 одд.
 21. Ивана Дамјанова 8-2 одд.
 22. Ива Цонева 8-2 одд.
 23. Благој Митевски 7 одд. ПУ Град
 24. Марија Величковска 7 одд. ПУ Град

ГРУПА ОД ПРВО ДО  ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

 1. Никола Анакиев
 2. Маријана Јовановска
 3. Христијан Џаџовски
 4. Изабела Тренчовска
 5. Софија Дамјановска