Општинско основно училиште “Свети Климент Охридски“ Делчево

Основното училиште Св. Климент Охридски се напоѓа во централното градско подрачје на градот Делчево. Основано е со одлука на Министерството за образование и култура во 1996 година. Во составот на училиштето работат и пет подрачни училишта, две петолетки во с. Стамер и с. Вирче како и три деветолетки во с. Разловци, с. Тработивиште и с. Град.

Еден дел од зградата на централното училиште е изградена во 1928 година аво деведесетите години на 20 век е реновиран и додаден е нов дел во кој се изведува наставата а исто така е изградена и спортска сала за изведување на наставта по Физичко и здравствено образование.. Во 2023 година, поткровјето на стариот дел од зградата е пренаменето и уредено во библиотека и простории за настава по предметите од групата вештини.

ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО

 • ДИРЕКТОР: Горан Димитровски
 • Помошник Директор: Влатко Атанасовски
 • Стручна служба
  • Педагог Горица Симова
  • Психолог Латинка Манова Новоселска
  • Специјален едукатор и рехабилитатор
   • Снежана Ордева
   • Маријана Димитровска Гоцевска
  • Библиотекар: Валентина Даневска
 • НАСТАВЕН КАДАР
 • Македонски јазик
  • Весна Иванова
  • Веска Спасевска
  • Јулија Спасевска
  • Гордана М. Анакиева
  • Емилија Атанасовска
  • Милена Глинџарска
 • Англиски јазик
  • Јасминка Дончевска
  • Валентина Михаиловска
  • Виолета Стојковска
  • Наташка Георгиевска
  • Даниела Ангеловска
  • Марина Стоименовска
  • Ненад Јовановски
 • Француски јазик
  • Спаско Спасевски
  • Билјана Начовски
 • Германски јазик
  • Анита Златкова Апостоловски
  • Лидија Таушански
 • Италијански јазик
  • Елена Димитровска
 • Математика
  • Благица Николова
  • Елизабета Алексовска
  • Елизабета Орлова
  • Благојчо Арсовски
  • Трајче Дичовски
 • Историја
  • Влатко Атанасовски
  • Ѓоко Петровски
  • Давор Илиевски
 • Географија
  • Василка Николовска
  • Маја Стоевска
 • Биологија
  • Ивана Ситновска
  • Марија Ковачка
 • Хемија
  • Оливера Михајловска Маневска
  • Ана Попова
 • Физика
  • Наташа Гоцевски
 • Техничко образование
  • Ванчо Ѓорѓиевски
  • Соња Гоцевска
 • Ликовно образование
  • Дафинка Лазарова стаменковска
  • Анета Џоревска Костадиновска
 • Музичко образование
  • Дејан Георгиевски
  • Горанчо Ќурчиски
 • Физичко и здравствено образование
  • Кирчо Жежовски
  • Александар Таушански
  • Александра Атанасовска
  • Димитар Видимлиски
  • Горан Анастасовски
  • Влатко Стоименовски
 • ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
  • Латинка Геоегиевска
  • Стојанчо Стамболиски
  • Цветанка Михаилова
  • Каролина Цинцовска
  • Сузана Давитковска Милевска
  • Мимица Синадиновска
  • Атанаска Стоичовска
  • Катерина Николовска
  • Васка Филиповска
  • Ирена Поповска
  • Христина Вучковска
  • Дарче Петровиќ
  • Ванчо Митевски
  • Весна Димитровска
  • Александра Димитровска
  • Даниела Петровска
  • Дарко Цинцовски
  • Николчо Ситновски
  • Јадранка Ефтимовска
  • Анкица Стоименовска